ANBI status
Als de druk te hoog wordt                     


                     


                       als de druk te hoog wordt

Doneer anoniem

ANBI status


Stichting OverdrukSyndroom NL heeft een ANBI status.


Schenken aan instellingen met een ANBI status biedt belastingvoordelen.

Stichting OverdrukSyndroom NL [SOSNL] staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). [instelling: sosnl, vestigingsplaats: Haaksbergen]

Dit betekent dat SOSNL geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen.

Iedere euro van uw bijdrage komt volledig ten goede aan de SOSNL.

Voor u als donateur betekent deze status dat u giften aan SOSNL volgens de geldende regels mag aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.


Inschrijfnummer Handelsregister: 71618791
RSIN/fiscaal nummer: 858785730


Belastingvoordeel

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken.


Inkomsten- en vennootschapsbelasting

Geeft u wel eens geld aan een goed doel?

Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).


Schenk- en erfbelasting

Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.


Verklaring van erfrecht

Wat is een verklaring van erfrecht en wanneer heb ik deze nodig?

ANBI’s ontvangen regelmatig legaten of erfstellingen. Daarnaast kan het ook zijn dat een ANBI tot executeur is benoemd. Om aan te tonen dat je als organisatie de nalatenschap mag beheren moet je een verklaring van executele laten opstellen. Een verklaring van executele een verklaring waarin staat wie er bevoegd is om de nalatenschap van de overledene af te wikkelen. Is er geen executeur benoemd maar ben je wel erfgenaam dan kan je een verklaring van erfrecht laten opstellen. Daarmee kan je als erfgenamen aantonen dat je recht hebt op de bezittingen van de overledene. Deze verklaring is dus noodzakelijk om toegang te krijgen tot de rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan.


Verklaring altijd nodig als ANBI?

Een verklaring van erfrecht/executele is altijd nodig als een ANBI tot erfgenaam en/of executeur is benoemd.


Verklaring van erfrecht door notaris

Een verklaring van erfrecht wordt door een notaris opgemaakt. Iedereen kan een notaris vragen om een verklaring van erfrecht af te geven, meestal gebeurt dit in onderling overleg tussen de familieleden.


Erven volgens een testament

In een testament staat wie erfgenaam is en wie juist niet. De erfgenamen hoeven geen familieleden te zijn van de overledene. Goede vrienden, een stichting of een goed doel kunnen ook erfgenaam zijn. Weet u niet zeker of er een testament is? Bij het Centraal Testamentenregister kunt u schriftelijk informeren of een testament is opgemaakt en welke notaris het testament bewaart. Let op! ANBI’s moeten op grond van hun statuten een erfenis beneficiaire aanvaarden. Dit brengt rechtbankkosten met zich mee!

Op de site van de Belastingdienst is informatie te vinden over schenk- en erfbelasting. Ook staat er een handige rekenhulp op.


Verklaring van Erfrecht Service

Via www.verklaringvanerfrechtservice.nl kunt u via internet een verklaring van erfrecht aanvragen.


KEURMERK

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest als het gaat om goede doelen in Nederland en de vraag waar gedoneerd geld naar toe gaat.

Verschillende media hebben dit fenomeen onder de loep genomen en helaas zijn er met regelmaat artikelen opgedoken in de krant, op de televisie of op het internet over fraude binnen stichtingen. 

De journalistiek wijst mensen op het feit dat er goed gekeken moet worden naar stichtingen.

Met name het CBF keurmerk wordt veel genoemd als graadmeter om te beoordelen of een stichting, of goed doel, betrouwbaar is. Echter wil dit niet zeggen dat een stichting zonder keurmerk per definitie niet betrouwbaar is. 


Er zijn in Nederland verschillende organisaties die zich hard maken en pleiten voor zo veel mogelijk transparantie binnen stichtingen en goede doelen. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en het Keurmerk Goede Doelen (KGD)  zijn de meest bekende keurmerken die Nederland rijk is op het gebied van goede doelen. Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) is een orgaan vanuit de overheid.


Het bestuur van Stichting OverdrukSyndroom NL is van mening dat het controleerbaar en transparant maken van een stichting een belangrijk onderdeel is van een betrouwbare bedrijfsvoering.

Een stichting heeft tenslotte bestaansrecht door haar donateurs.

Maar net als elke andere organisatie moet ook een stichting de afweging maken tussen kosten en baten, wanneer het gaat om het toekennen van budgetten. De vraag is of een stichting kosten moet maken die nodig zijn om een traject te starten tot verkrijgen van een keurmerk.


Stichting OverdrukSyndroom NL’ heeft gekozen voor ANBI. Het belangrijkste argument hiervoor, is dat ANBI vanuit de overheid wordt aangestuurd.

Daarnaast vraagt ANBI om transparantie in de vorm van publicaties op het internet. Hierdoor kan iedereen zelf beoordelen wat hij/zij wel of niet goed vindt.

Toch krijgt Stichting  OverdrukSyndroom NL regelmatig de vraag naar een keurmerk. Dit is tenslotte een bekende graadmeter en bevestiging of een stichting haar zaakjes op orde heeft.

Graag wil het bestuur wat dieper ingaan op de reden waarom zij nadrukkelijk besloten heeft nog geen traject te starten tot het verkrijgen van een keurmerk.


Het CBF en KGD zijn losse instanties welke hun eigen criteria en kosten hanteren. Vooral het CBF is erg bekend binnen Nederland en op radio en televisie wordt er veel over gesproken.

Daarom voelt Stichting OverdrukSyndroom NL  zich verplicht ook naar dit keurmerk te kijken.

Wat vooral is opgevallen zijn de kosten die het met zich mee draagt om het keurmerk te kunnen ontvangen.

De stichting ontvangt (nog) geen subsidies en mede daardoor kan de stichting iedere bijdrage hard gebruiken voor het doel waar de stichting zich voor inzet.

Dit brengt ons bij het kosten en baten aspect en de afwegingen die Stichting OverdrukSyndroom NL moet maken bij het aangaan van een dergelijk traject. 

Stichting OverdrukSyndroom NL (SOSNL) is een relatief jonge stichting die zich inzet voor patiënten met het overdruksyndroom en Tarlov cysten. Zij wil tevens bekendheid creëren bij medici en het grote publiek en onderzoek ondersteunen naar de behandeling van overdruksyndroom en Tarlov cysten om vroegtijdig uitval uit het arbeidsproces te voorkomen.

Na grondig onderzoek zijn wij dan ook tot de conclusie gekomen dat de kosten nog niet opwegen tegen de baten voor het ontvangen van een keurmerk. Stichting OverdrukSyndroom NL is hier nog te klein voor en wil zoveel mogelijk aandacht besteden aan en investeren in de gestelde doelen.

Wel kijkt het bestuur ieder jaar opnieuw naar dit onderwerp en wordt dit heroverwogen. Wellicht dat Stichting OverdrukSyndroom NL in de nabije toekomst alsnog aansluiting bij het CBF zoekt.


Zie ook: Keurmerk voor goede doelen is dure grap.